STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa studiów podyplomowych
Zarządzanie w sporcie - trwa nabór
Jednostka prowadząca
Instytut Zarządzania i Marketingu
Wydział
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w obszarze zarządzania sportem w organizacjach sportowo-rekreacyjnych.

Opis kierunku/Program

Studia zapewniają słuchaczowi nowoczesną wiedzę z zakresu zarządzania organizacjami, w szczególności klubami, obiektami i przedsięwzięciami sportowymi oraz marketingu sportu.

Warunki rekrutacji

Ukończone studia pierwszego stopnia. Przyjęcia według kolejności zgłoszeń.

 

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się:

https://e-podyplomowe.univ.szczecin.pl/erekrutacjanew/index.php

Uczestnicy

Adresatami studiów są:

  • osoby zarządzające  klubami  i przedsięwzięciami sportowymi różnych dyscyplin sportowych,
  • osoby zarządzające obiektami sportowo-rekreacyjnymi oraz konferencyjnymi,
  • pracownicy organizacji bądź pionów organizacyjnych (np. marketingu czy PR) realizujący zadania w zakresie zarządzania przedsięwzięciami sportowymi,
  • osoby, które chciałyby w przyszłości zarządzać organizacjami, obiektami i przedsięwzięciami sportowymi.
Wykładowcy

Wykładowcami są pracownicy Uniwersytetu Szczecińskiego oraz praktycy - specjaliści

Organizacja nauki

Nauka odbywa się w formie zjazdów weekendowych. Zajęcia odbywają się w piątki i w soboty najczęściej 2 razy w miesiącu.

Czas trwania
dwa semestry
Warunki zaliczenia

uzyskanie zaliczeń z wszystkich realizowanych przedmiotów

Opłaty

3790 zł za całe studia (1895 zł za semestr)

Wykaz przedmiotów

Etykieta menedżera
Komunikacja w sporcie
Marketing w sporcie
Metody i techniki zarządzania
Negocjacje i etyka w sporcie
Organizacja imprez masowych
Planowanie marketingowe w sporcie
Podstawy prawne sportu
Podstawy przedsiębiorczości
Podstawy zarządzania
PR i sponsoring w sporcie
PR sportowca w praktyce
Przywództwo. Lider w organizacji
Socjologia i psychologia sportu
System kultury fizycznej i sportu w Polsce i w Unii Europejskiej
Trening kierowniczy
Umiejętności interpersonalne w zarządzaniu
Zarządzanie relacjami na rynku usług sportowych
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Dokumenty
  • odpis lub poświadczoną przez uczelnię kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • 2 zdjęcia w formacie 3,5 x 4,5 cm,
  • kserokopia dowodu osobistego (najlepiej powiększona i rozjaśniona).

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się:

https://e-podyplomowe.univ.szczecin.pl/erekrutacjanew/index.php

Sposób składania dokumentów

Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Uniwersytet Szczeciński
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
z dopiskiem „dr hab. Marek Kunasz”

lub złożyć je osobiście  na Wydziale (adres powyżej) w Sekretariacie Instytutu Zarządzania i Marketingu (pokój 336) w zaklejonej kopercie z dopiskiem „dr hab. Marek Kunasz”.

Terminy
składania dokumentów
do 28 lutego 2017 r.
rozpoczęcia zajęć
marzec 2017 r.
terminy zajęć

Zajęcia odbywać się będą od marca 2017 r. do lutego 2018 r.

Kontakt
kierownik studiów

dr hab. Marek Kunasz

e-mail: kontakt@podyplomowe.kzkl.eu

tel. 91 444 20 80

 

sekretariat

e-mail: kontakt@podyplomowe.kzkl.eu