STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa studiów podyplomowych
Teologiczno-katechetyczne studia podyplomowe dla nauczycieli, Szczecin
Jednostka prowadząca
Uniwersytet Szczeciński
Wydział
Wydział Teologiczny
Cel studiów

Kształcenie ma na celu przedstawienie zagadnień z teologii na poziomie umożliwiającym podjęcie nauczania religii w publicznych i prywatnych szkołach podstawowych i przedszkolach

Opis kierunku/Program

W ciągu 3 semestrów (1,5 roku) słuchacz studiów podyplomowych zyskuje wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z obszaru nauk humanistycznych i społecznych, które umożliwiają uzyskanie dodatkowej specjalności lub nabycie uprawnień do nauki religii w szkole jako drugiego przedmiotu

Warunki rekrutacji

Warunkiem rekrutacji jest rejestracja w systemie ERK i złożenie wymaganych dokumentów w Dziekanacie WT US w Szczecinie. Limit przyjęć: 40 osób

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się: Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą na wybrany wydział.

 

Uczestnicy

absolwenci studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym, absolwenci studiów I stopnia pod warunkiem kontynuowania studiów obejmujących przygotowanie pedagogiczne

Wykładowcy

ks. dr Tomasz Mamełka

ks. dr Wojciech Zimny

ks. dr hab. Grzegorz Wejman, prof. US

ks. dr Paweł Płaczek

ks. dr Andrzej Wańka

ks. dr Lucjan Chronchol

ks. dr Andrzej Maćkowski

ks. dr hab. Cezary Korzec, prof. US

ks. dr Roman Misiak

ks. dr Marcin Szczdory

bp. prof. dr hab. Henryk Wejman

ks. dr Janusz Giec

ks. dr Krzysztof Łuszczek

ks. dr Andrzej Krzystek

ks. dr Akradiusz Wieczorek

dr Piotr Goniszewski

Organizacja nauki

3 semestry (1,5 roku; start od 1 marca 2019), 600h + 60h praktyki; zajęcia będą odbywały się w piątki w godzinach popołudniowych oraz soboty

Czas trwania
3 semestry (1,5 roku)
Warunki zaliczenia

uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów określonych w planie studiów

Opłaty

400 zł miesięcznie przy liczbie przynajmniej 15 słuchaczy

Wykaz przedmiotów

Prawo kanoniczne

Teologia patrystyczna

Historia Kościoła

Katechetyka fundamentalna

Katechetyka materialna

Wprowadzenie ogólne do Pisma Świętego

Teologia laikatu i apostolstwa

Katechetyka szczegółowa I

Filozofia chrześcijańska

Teologia fundamentalna

Religiologia

Teologia moralna fundamentalna

Teologia duchowości

Katolicka nauka społeczna

Teologia dogmatyczna I

Teologia biblijna - Stary Testament

Ekumenizm

Dydaktyka katechetyczna

Katechetyka szczegółowa II

Liturgika

Teologia dogmatyczna II

Teologia biblijna - Nowy Testament

Teologia moralna szczegółowa

Praktyki katechetyczne

Dokumenty

- podanie - kwestionariusz o przyjęcie na studia podyplomowe (do wydruku po rejestracji w systemie ERK)

- odpis lub poświadczoną przez uczelnię kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,

- 2 szt. - aktualne kolorowe fotografie kandydata zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych

Sposób składania dokumentów

Obowiązkowa rejestracja elektroniczna:

Zarejestruj się: Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

Dokumenty można dostarczyć osobiście do Dziekanatu WT lub przesłać na adres: Wydział Teologiczny, ul. Pawła VI nr 2; 71-459 Szczecin

Terminy
składania dokumentów
Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK od 1 lipca 2019 r. Zapraszamy!
rozpoczęcia zajęć
październik 2019 r.
terminy zajęć

zajęcia będą się odbywać w piątki w godzinach popołudniowych oraz w soboty

Kontakt
kierownik studiów

Kierownik studiów: ks. dr hab. Cezary Korzec, prof. US; e-mail: cezary.korzec@usz.edu.pl

 

sekretariat

Administrator studiów: dr Piotr Goniszewski; e-mail: piotr.goniszewski@usz.edu.pl; tel.: 506693925