STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa studiów podyplomowych
Pedagogika specjalna. Edukacja integracyjna i włączająca - NOWOŚĆ
Jednostka prowadząca
Instytut Pedagogiki
Wydział
Wydział Humanistyczny
Cel studiów

Celem studiów podyplomowych jest wyposażenie słuchaczy posiadających przygotowanie pedagogiczne w kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkoli, szkół i placówek realizujących kształcenie integracyjne i włączające w zakresie pracy z dziećmi i z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Opis kierunku/Program

Uzyskiwane uprawnienia/kwalifikacje/specjalność w ramach studiów podyplomowych:

 Słuchacz/uczestnik Studiów podyplomowych Edukacja integracyjna i włączającaosób z niepełnosprawnością uzyskuje uprawnienia do pracy w placówkach realizujących kształcenie integracyjne i włączające dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Absolwent uzyskuje kwalifikacje zgodne ze standardem przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela szkół i placówek specjalnych oraz do pracy z dziećmi i z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie edukacji włączającej i integracyjnej.

Warunki rekrutacji

Warunkiem rekrutacji na studia będzie rejestracja w systemie, a następnie, zgodnie z etapami rekrutacji, złożenie osobiście lub listownie następujących dokumentów:

- podanie o przyjęcie na studia

- kwestionariusz osobowy kandydata

- odpis dyplomu ukończenia studiów lub poświadczona kserokopia dyplomu

- zdjęcie

O przyjęciu na studia decydować będzie kolejność zgłoszeń.

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się:

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą na wybrany wydział

Uczestnicy

Słuchaczami studiów mogą być:

Osoby, które ukończyły studia I lub II stopnia i posiadają przygotowanie pedagogiczne

Wykładowcy

Pracownicy Instytutu Pedagogiki oraz profesjonaliści ze szkół i placówek dla osób niepełnosprawnych z województwa zachodniopomorskiego

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty (08:15-20:55) i niedziele (08:15-15:25).

Czas trwania
2 semestry
Warunki zaliczenia

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

- obecność i aktywne uczestnictwo na zajęciach

- zaliczenie dwóch semestrów w oparciu o zaliczenia i egzaminy z przedmiotów objętych programem studiów (oceny według wymagań prowadzących zajęcia). Poświadczeniem zaliczeń są wpisy w Karcie Słuchacza, którą każdy zainteresowany zobowiązany jest złożyć u kierownika studiów po zakończeniu wszystkich zajęć w ramach edycji,

- spełnienie wymagań dotyczących praktyki pedagogicznej określonych na początku studiów.

Opłaty

2900 zł (1450 zł za semestr - możwliwość rozłożenia opłaty semestralnej na raty - max 4)

Wykaz przedmiotów

Program studiów obejmuje przedmioty zgodne z wymaganiami MNiSW.

Dokumenty

- podanie o przyjęcie na studia

- kwestionariusz osobowy kandydata

- odpis dyplomu ukończenia studiów lub poświadczona kserokopia dyplomu

- zdjęcie

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się:

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą na wybrany wydział

Sposób składania dokumentów

Osobiście lub pocztą:

Instytut Pedagogiki

ul. Ogińskiego 16/17

71-431 Szczecin

pokój 14 

Terminy
składania dokumentów
Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK od 1 lipca 2019 r. Zapraszamy!
rozpoczęcia zajęć
wrzesień 2019
terminy zajęć

wrzesień 2019 - czerwiec 2020

Kontakt
kierownik studiów

dr hab. Teresa Żółkowska, prof US

tel. kontaktowy: 603 781 731

e- mail: t.logos@wp.pl

sekretariat

Instytut Pedagogiki 

Joanna Kamińska

joanna.kaminska@usz.edu.pl

pokój 14