STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa studiów podyplomowych
Menedżer w firmie
Jednostka prowadząca
Instytut Zarządzania i Marketingu
Wydział
Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Cel studiów

Celem kształcenia jest nabycie przez słuchaczy praktycznych umiejętności pozwalających na sprawne wywiązywanie się z realizacji funkcji kierowniczych. Absolwenci będą potrafili określić i ocenić sytuacje w jakich realizowany jest proces zarządzania (w różnych obszarach funkcjonowania organizacji), zidentyfikować pojawiające się problemy i wskazać możliwe ich rozwiązania, a także wybrać sposoby ich wdrożenia.

Opis kierunku/Program

Studia podyplomowe są ofertą dla kierowników, menedżerów, team liderów, osób kierujących zespołami, projektami, a także osób przygotowujących się do pełnienia funkcji kierowniczych w firmach. Jest to również studium dla wszystkich osób zainteresowanych nabyciem lub pogłębianiem kompetencji w zakresie realizacji funkcji kierowniczychwe współczesnych organizacjach.

Podczas studiów słuchacze poznają mechanizmy funkcjonowania organizacji w zmiennym otoczeniu na poziomie strategicznym i operacyjnym, zasady kształtowania kultury organizacyjnej oraz kierowania ludźmi. Nabędą umiejętności opracowania efektywnego planu marketingowego i kreowania trwałych relacji z klientami oraz poznają zasady prowadzenia działań marketingowych w Internecie. Dowiedzą się również jak dobierać personel i skutecznie go motywować.

Słuchacze w trakcie zajęć będą mieli możliwość aktywnego uczestnictwa w dyskusji i wymianie poglądów a także okazję do weryfikacji posiadanej wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania w trakcie samodzielnego lub zespołowego rozwiązywania zadanych problemów.

Warunki rekrutacji

Według kolejności zgłoszeń

 

Uczestnicy

Oferta Instytutu Zarządzania i Marketingu kierowana jest do absolwentów wszystkich rodzajów uczelni wyższych, posiadających tytuł magistra, inżyniera lub licencjata.

Wykładowcy

Pracownicy Instytutu Zarządzania i Marketingu

Organizacja nauki

Zajęcia na studiach podyplomowych, w liczbie 192 godzin, będą realizowane w trakcie dwudniowych sesji, obejmujących średnio 10-15 godzin (ok. 2 razy w miesiącu).

 

Czas trwania
II semestry, 1 rok
Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów jest pozytywne zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie studiów oraz napisanie i terminowe złożenie do oceny pracy dyplomowej.

 

Absolwenci studiów podyplomowych Menedżer w firmie uzyskują świadectwo ukończenia studiów i certyfikat Uniwersytetu Szczecińskiego.

Opłaty

Dla naszych słuchaczy przygotowaliśmy do wyboru dwie formy wnoszenia opłat za studia podyplomowe. Czesne może być opłacane jednorazowo za cały rok studiów z góry lub w dwóch ratach semestralnych. Wysokość opłat wynosi:

  • płatność semestralna wnoszona w dwóch ratach po 1850 zł,
  • płatność roczna wnoszona za rok z góry w wysokości 3700 zł,
Wykaz przedmiotów

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE

ZARZĄDZANIE ZMIANAMI

SYSTEMOWE UJĘCIE ORGANIZACJI – GRY DECYZYJNE

KULTURA ORGANIZACYJNA FIRMY

KIEROWANIE ZESPOŁAMI PRACOWNICZYMI

MARKETING

BADANIA MARKETINGOWE I ANALIZA RYNKU

ZACHOWANIA KONSUMENTÓW

PLANOWANIE MARKETINGOWE

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM

E-MARKETING

PODSTAWY ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM W FIRMIE

DOBÓR PERSONELU

OCENIANIE

WYNAGRADZANIE PRACOWNIKÓW

ROZWÓJ PRACOWNIKÓW

COACHING PERSONALNY

SEMINARIUM

Dokumenty

Kandydaci na studia powinni przedstawić następujące dokumenty:

1. Kwestionariusz osobowy (w załączniku)

2. Odpis dyplomu lub potwierdzona przez uczelnie kserokopia 

3. Dwa zdjęcia w formacie 3,5x4,5

4. Kserokopia dowodu osobistego potwierdzona przez uczelnie (najlepiej powiększona i rozjaśniona)

Sposób składania dokumentów
  • osobiście - w sekretariacie Instytutu Zarządzania i Marketingu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, ul. Mickiewicza 64, pok. 336 w godz. 8.00-15.00
  • listownie - przesyłając na adres 

Instytut Zarządzania i Marketingu

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 

Uniwersytet Szczeciński

ul. Mickiewicza 64

71-101 Szczecin 

z dopiskiem "Studia Podyplomowe Menedżer w firmie"

 

Terminy
składania dokumentów
informacja zostanie podana w późniejszym terminie
rozpoczęcia zajęć
luty 2016 r.
terminy zajęć

w tracie opracowywania

Kontakt
kierownik studiów

dr Anna Pluta

Instytut Zarządzania i Marketingu (pok. 306)

Mickiewicza 64

E-mail apluta@vp.pl

Telefon(91) 444-1991

sekretariat

mgr Małgorzata Hońko

Instytut Zarządzania i Marketingu (pok. 336)

Mickiewicza 64

tel. 91 444 1985

e-mail: izim@wneiz.pl