STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa studiów podyplomowych
Matematyka - Studia Podyplomowe dla Nauczycieli - rekrutacja trwa - zajęcia od marca!
Jednostka prowadząca
Instytut Matematyki
Wydział
Wydział Matematyczno-Fizyczny
Cel studiów

Celem studiów jest poszerzenie wiedzy matematycznej w wymiarze potrzebnym do nauczania matematyki w szkołach na etapach kształcenia II - IV.

Opis kierunku/Program

Doskonalenie kwalifikacji zawodowych - nabycie uprawnień do nauczania matematyki jako drugiego przedmiotu we wszystkich typach szkół.

Warunki rekrutacji

REKRUTACJA TRWA OD 28 Stycznia 2019r.

O przyjęciu na studia decyduje złożenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie i wsześniejsze zarejestrowanie sie w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów.

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się:

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą na wybrany wydział.

Uczestnicy

Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni posiadających dyplom magistra inżyniera, inżyniera lub magistra w zakresie nauk ścisłych, którzy posiadają kwalifikacje pedagogiczne, przygotowują się do nauczania przedmiotu szkolnego matematyka, ubiegają się o uzyskanie uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu.

Wykładowcy

Zajęcia prowadzić będą pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni z wieloletnim stażem zawodowym, zatrudnieni w Instytucie Matematyki.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywać się będą w piątki (15.30 - 20.00) i soboty (8.00 - 20.00), ewentualnie w niedziele (8.00 - 14.00) (w razie konieczności).

Czas trwania
3 semestry
Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnych ocen i wpisów z egzaminów lub zaliczeń ze wszystkich przedmiotów oraz zaliczenie wszystkich praktyk przewidzianych w planie studiów.

Opłaty

1450 zł/semestr

1450 zł x 3 semestry = 4350 zł

Wykaz przedmiotów

- rachunek różniczkowy i całkowy II

- geometraia analityczna

- algebra liniowa

- geometria

- technologia informacyjna w nauczaniu matematyki

- dydaktyka matematyki

- geometria

- matematyka dyskretna

- arytmetyka szkolna z teorią liczb

- algebra

- rachunek prawdopodobieństwa i ststystyka

- rachunek rózniczkowy i całkowy I

- elementy logiki i teorii zbiorów

- elementy topologii

* praktyka dydaktyczna

Dokumenty

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstepnych, wg kolejności złożenia dokumentów aż do wypełnienia limitu miejsc (30).

Wymagane dokumenty:

-kwestionariusz osobowy,

- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych w zakresie nauk ścisłych którzy posiadaja kwalifikacje pedagogiczne

-2 zdjęcia, legitymacyjne

-poświadczona przez uczelnię fotokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamośc uczestnika kursu.

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się:

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą na wybrany wydział.

 

Sposób składania dokumentów

Dokumenty można dostarczyć osobiście bądź za pośrednictwem poczty listem poleconym na adres:

Uniwersytet Szczeciński

Wydział Matematyczno-Fizyczny

Sekretariat Instytutu Matematyki (pokój 20)

ul.Wielkopolska 15

70-451 Szczecin

Terminy
składania dokumentów
Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe od 28 stycznia 2019r. Zapraszamy! Zajęcia od marca!
rozpoczęcia zajęć
marzec 2019 r.
terminy zajęć

 Dokładny terminarz zostanie podany w terminie późniejszym po zakończeniu rekrytacji.

Kontakt
kierownik studiów

dr Jolanta Ziemińska

sekretariat

Instytut Matematyki

mgr inż Iwona Gałązka - Karbowiak

iwona.karbowiak@usz.edu.pl

(91) 444 - 12 - 61