STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa studiów podyplomowych
Geografia dla nauczycieli
Jednostka prowadząca
Instytut Nauk o Morzu
Wydział
Wydział Nauk o Ziemi
Cel studiów

Na studiach podyplomowych prowadzone jest dokształcanie nauczycieli poprzez uzupełnianie ich wykształcenia o wiedzę w zakresie nauk geograficznych oraz o umiejętności i kompetencje społeczne umożliwiające prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotu „geografia” w gimnazjach oraz w szkołach ponadgimnazjalnych (III i IV etap edukacyjny). Cel studiów stanowi poświadczone stosownym świadectwem dopełnienie kwalifikacji nauczycielskich.

Opis kierunku/Program

Program studiów podyplomowych zostal dostosowany do podstawy programowej oraz wzorcowych programów nauczania Geografii na III i IV etapie edukacyjnym (gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne). Obejmuje m.in.  praktykę nauczycielską w szkole, jednodniowe zajęcia terenowe w Międzyzdrojach, jednodniową wycieczkę objazdową po Województwie Zachodniopomorskim, zajęcia laboratoryjne, zajęcia w muzeum geologicznym, podstawy GIS (Geographic Information Systems) oraz wykłady otwarte (do wyboru) dotyczące aktualnych kierunków badań w geografii.

Łącznie 380 godzin (w tym praktyka nauczycielska).

Warunki rekrutacji

Ukończone studia wyższe magisterskie (II stopnia). Posiadanie udokumentowanych uprawnień pedagogicznych - zaświadczenia o posiadanych uprawnieniach pedagogicznych lub aktu nadania stopnia awansu zawodowego.

 

Uczestnicy

Nauczyciele nieposiadający kwalifikacji nauczyciela geografii.

Wykładowcy

Pracownicy Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego.

Organizacja nauki

Zjazdy weekendowe, najczęściej co drugi tydzień. W miarę możliwości zajęcia będą odbywały się  w piątki po południu i w soboty (bez niedziel).

Czas trwania
3 semestry
Warunki zaliczenia

Zaliczenie w terminie wszystkich przedmiotów w formie przewidzianej planem studiów oraz odbycie praktyk zawodowych.

Opłaty

1450 zł za semestr. Słuchacz może wnieść opłatę semestralną  jednorazowo, w formie 2 rat po 725 zł lub 4 rat po 362,50 zł.

Wykaz przedmiotów

Astronomiczne podstawy geografii, Geomorfologia, Geologia z elem. gleboznawstwa, Kartografia i teledetekcja, Meteorologia i klimatologia, Hydrografia, Geografia społeczna, Geografia ekonomiczna, Geografia fizyczna Polski, Geografia społeczno-ekonomiczna Polski, Geografia regionalna Polski, Geografia regionalna świata, Warsztaty laboratoryjne z geologii i gleboznawstwa, Ćwiczenia terenowe na Stacji Morskiej US, Wykłady otwarte - aktualne kierunki badań w geografii, Podstawy GIS, Dydaktyka geografii, Praktyki dydaktyczne w szkole

Dokumenty
  • podania-kwestionariusz o przyjęcie na studia podyplomowe
  • odpis lub poświadczoną przez uczelnię fotokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (nie geograficznych) jednolitych magisterskich lub II stopnia,
  • zdjęcie zgodne z wymaganiami okreslonymi przy wydawaniu dowodów osobistych
  • poświadczona przez uczelnię fotokopia dowodu osobistego
  • poświadczona przez uczelnię fotokopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia pedagogiczne (zaświadczenie o posiadanych uprawnieniach pedagogicznych lub akt nadania stopnia awansu zawodowego)
Sposób składania dokumentów

Miejsce składania dokumentów: Wydział Nauk o Ziemi US, ul. Mickiewicza 16, 70-383 Szczecin, pok. 309 (ew. 310) w godz. 7.30 - 15.00. 

 

Terminy
składania dokumentów
rekrutacja zakończona
rozpoczęcia zajęć
16 października 2015
terminy zajęć

30IX-1X, 7X-8X, 21X-22X, 4XI-5XI, 18XI-19XI, 9XII-uroczyste zakończenie z wręczeniem świadectw

Kontakt
kierownik studiów

dr Małgorzata Świątek - 91-444-2526,

e-mail: malgorzata.swiatek@univ.szczecin.pl

sekretariat

mgr Magdalena Klimczak - 91-444-2525 (godz. 7.30 - 15.00)