STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa studiów podyplomowych
Fizyka - Studia Podyplomowe dla Nauczycieli - NOWOŚĆ
Jednostka prowadząca
Instytut Fizyki
Wydział
Wydział Matematyczno-Fizyczny
Cel studiów

Celem studiów jest poszerzenie wiedzy fizycznej w wymiarze potrzebnym do nauczania fizyki w szkole podstawowej.

Opis kierunku/Program

Doskonalenie kwalifikacji zawodowych - nabycie uprawnień do nauczania fizyki jako drugiego przedmiotu w szkole podstawowej.

 

Warunki rekrutacji

REKRUTACJA TRWA OD 12 CZERWCA 2018r.

O przyjęciu na studia decyduje złożenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie i wsześniejsze zarejestrowanie sie w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów.

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

REKRUTACJA TRWA OD 12 CZERWCA 2018r.

O przyjęciu na studia decyduje złożenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie i wsześniejsze zarejestrowanie sie w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów.

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się:

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą na wybrany wydział.

Uczestnicy

Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni posiadających dyplom magistra inżyniera, inżyniera lub magistra w zakresie nauk ścisłych, którzy posiadają kwalifikacje pedagogiczne, przygotowują się do nauczania przedmiotu szkolnego matematyka, ubiegają się o uzyskanie uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu.

Wykładowcy

Zajęcia prowadzić będą pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni z wieloletnim stażem zawodowym, zatrudnieni w Instytucie Fizyki.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywać się będą w piątki (15.30 - 20.00) i soboty (8.00 - 20.00), ewentualnie w niedziele (8.00 - 14.00) (w razie konieczności).

Czas trwania
2 semestry
Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnych ocen i wpisów z egzaminów lub zaliczeń ze wszystkich przedmiotów oraz zaliczenie wszystkich praktyk przewidzianych w planie studiów.

Opłaty

2000 zł/semestr

2000 zł x 2 semestry = 4000 zł

 

(kwota może ulec zmianie)

Wykaz przedmiotów

- astronomia i elementy astrofizyki

- dydaktyka fizyki

- elektryczność i magnetyzm

- ICT w nauczaniu fizyki

- mechanika i termodynamika

- fizyka współczesna

- laboratorium fizyczne

- optyka

- praktyka dydaktyczna

Dokumenty

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstepnych, wg kolejności złożenia dokumentów aż do wypełnienia limitu miejsc (30).

Wymagane dokumenty:

-kwestionariusz osobowy,

- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych w zakresie nauk ścisłych którzy posiadaja kwalifikacje pedagogiczne

-2 zdjęcia, legitymacyjne

-poświadczona przez uczelnię fotokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamośc uczestnika kursu.

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się:

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą na wybrany wydział.

 

Sposób składania dokumentów

Dokumenty można dostarczyć osobiście bądź za pośrednictwem poczty listem poleconym na adres:

Uniwersytet Szczeciński

Wydział Matematyczno-Fizyczny

Sekretariat Instytutu Matematyki (pokój 20)

ul.Wielkopolska 15

70-451 Szczecin

Terminy
składania dokumentów
Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK trwa od 12 czerwca 2018r. Zapraszamy!
rozpoczęcia zajęć
październik 2018 r.
terminy zajęć

Dokładny terminarz zostanie podany w terminie późniejszym po zakończeniu rekrytacji.

Kontakt
kierownik studiów

dr hab. Marcin Buchowiecki

sekretariat

Instytut Matematyki

mgr inż Iwona Gałązka - Karbowiak

iwona.karbowiak@usz.edu.pl

(91) 444 - 12 - 61