STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa studiów podyplomowych
Etyka w szkole
Jednostka prowadząca
Uniwersyteckie Centrum Edukacji / Wydział Humanistyczny
Wydział
Uniwersyteckie Centrum Edukacji
Cel studiów

Celem studiów podyplomowych ”Etyka w szkole” jest przygotowanie osób zatrudnionych na stanowisku nauczyciela posiadających kwalifikacje wymagane do zatrudnienia na stanowisku nauczyciela do nauczania przedmiotu etyka w powszechnym systemie edukacji. Absolwenci opanują ogólną wiedzę z zakresu etyki ze szczególnym uwzględnieniem historii etyki, etyki współczesnej, etyki stosowanej oraz etyki specjalnej. Umożliwi to jednocześnie przygotowanie do krytycznej oceny wyborów etycznych i światopoglądowych, dostarczy narzędzia pojęciowe pozwalające na refleksję nad złożonością współczesnego świata.

Uczestnictwo w zajęciach wyposaży także nauczycieli w wiedzę i umiejętności wzbogacające metody pracy, także w dziedzinie innych przedmiotów humanistycznych oraz w pracy wychowawczej.

 

Opis kierunku/Program

Program studiów podyplomowych Etyka w szkole obejmuje 350 godz. zajęć dydaktycznych oraz 60 godzin praktyk dydaktycznych  realizowanych w ciągu 3 semestrów. 

Warunki rekrutacji

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje złożenie kompletu dokumentów. W przypadku większej liczby chętnych niż przewidziany limit, decyduje kolejność złożenia dokumentów.

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się:

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą na wybrany wydział.

 

Uczestnicy

Słuchaczami studiów podyplomowych moga być osoby które ukończyły studia I lub II stopnia i posiadają przygotowanie pedagogiczne.

Wykładowcy

Kadra naukowo – dydaktyczna Uniwersytetu Szczecińskiego

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele.

Czas trwania
3 semestry
Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest zaliczenie na pozytywną ocenę przewidzianych programem studiów przedmiotów prowadzonych w formie ćwiczeń i wykładów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Opłaty

1 500 zł za semestr

Wykaz przedmiotów

wprowadzenie do filozofii, wprowadzenie do etyki, historia etyki, teorie szczęścia i dobrego życia, etyka stosowana, etyka społeczna, bioetyka, etyka pracy i przedsiębiorczości oraz etyka zawodowa, etyczne problemy komunikacji, etyka w wielkich tradycjach religijno-kulturowych, psychologiczne podstawy moralności, etyka współczesna, etyka praw zwierząt, dydaktyka etyki.                                                                                                                               

 

 

Dokumenty

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składa:

  • kwestionariusz osobowy
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • 2 zdjęcia w formacie dowodowym
  • ksero dowodu osobistego (awers i rewers)

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się:

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą na wybrany wydział.

 

Sposób składania dokumentów

Osobiście w sekretariacie Uniwersyteckiego Centrum Edukacji,

ul.Wawrzyniaka 15, pok. 203 lub pocztą:

Uniwersyteckie Centrum Edukacji

ul. Wawrzyniaka 15

70 - 393 Szczecin

tel. 91 444 38 16

e-mail: uce@univ.szczecin.pl

Terminy
składania dokumentów
Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK od 12 czerwca 2017r. Zapraszamy!
rozpoczęcia zajęć
październik 2017 r.
terminy zajęć

Terminy zajęć zostaną podane w późniejszym terminie.

Kontakt
kierownik studiów

dr Ewa Kochan

 

sekretariat

Joanna Czernecka

uce@univ.szczecin.pl

tel. 91 444 26 79/3816