STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa studiów podyplomowych
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna - 13 edycja - studia w toku
Jednostka prowadząca
Instytut Pedagogiki
Wydział
Wydział Humanistyczny
Cel studiów

Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji do pracy w zawodzie nauczyciela w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, zespołach wychowania przedszkolnego, punktach przedszkolnych i  nauczyciela klas  I – III szkoły podstawowej.

Opis kierunku/Program

Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 17.01.2012r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela i obejmuje przedmioty modułu psychologiczno-pedagogicznego dydaktycznego oraz praktyki pedagogiczne.

Warunki rekrutacji

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Uczestnicy

Absolwenci szkół wyższych posiadający kwalifikacje pedagogiczne (istnieje możliwość uzyskania kwalifikacji pedagogicznych w Instytucie Pedagogiki na studiach podyplomowych "Przygotowanie pedagogiczne")

Wykładowcy

Zajęcia prowadzone są przez  nauczycieli akademickich Uniwersytetu Szczecinskiego, UMCS Lublin oraz praktyków       z instytucji i placówek edukacyjnych.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się co dwa, trzy tygodnie w piątki (od godz. 15.00-20.00) i soboty ( od 8.00-20.00).

Czas trwania
Studia trwają 1,5 roku ( 3 semestry)
Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów  jest: zaliczenie na pozytywną ocenę przewidzianych w programie studiów przedmiotów prowadzonych w formie ćwiczeń i wykładów; zdanie egzaminu końcowego.

Opłaty

Opłata 1200zł za semestr (możliwość rozłożenia opłaty semestralnej max na 4 raty).

Uczelnia nie pobiera: wpisowego, opłaty rekrutacyjnej.

Wykaz przedmiotów

Program studiów obejmuje przedmioty z zakresu psychologii, pedagogiki, metodyki, dydaktyki zgodnie z wymaganiami MNiSW.

Dokumenty

- Kwestionariusz kandydata na studia,

- odpis dyplomu (jeśli studia nie są o specjalności  nauczycielskiej konieczne jest dołączenie zaświadczenia o   przygotowaniu pedagogicznym  lub zaświadczenia o zatrudnieniu w charakterze nauczyciela),

- ksero dowodu osobistego,

-podpisane 2 zdjęcia.

 

Sposób składania dokumentów

Osobiście lub pocztą:

mgr Magdalena Reszka

Wydział Humanistyczny

ul. Krakowska 71-79

p.193

71-017 Szczecin

Terminy
składania dokumentów
rekrutacja zakończona
rozpoczęcia zajęć
Październik 2016 r.
terminy zajęć

październik 2016 r. - luty 2018 r.

Plan zajęć znajdą Państwo na poniższej stronie:

http://www.whus.pl/pl/studenci/studia-podyplomowe/edukacja-wczesnoszkolna-i-przedszkolna/

Kontakt
kierownik studiów

Kierownik studiów:

dr Bożena Grzeszkiewicz,  

ul. Ogińskiego 16/17,

71-431 Szczecin;

pokój  12;tel. 91-4443739  i  609200016       

email; bozena_owl@op.pl   

sekretariat

mgr Magdalena Reszka

email : magdalena.reszka@whus.pl

tel 91 - 444-33 73