STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa studiów podyplomowych
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - NOWOŚĆ
Jednostka prowadząca
Instytut Pedagogiki
Wydział
Wydział Humanistyczny
Cel studiów

Celem studiów jest rozwój kompetencji w zakresie wyzwalania potencjału rozwojowego osób z autyzmem na każdym etapie edukacyjnym: od wczesnego wspomagania rozwoju po przygotowanie do aktywności zawodowej.

Opis kierunku/Program

Studia podyplomowe adresowane są do czynnych nauczycieli absolwentów studiów wyższych kierunków pedagogicznych (pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych magisterskich). Studia mają charakter kwalifikacyjny. Nauczyciele oraz inne osoby z wyższym wykształceniem posiadające kwalifikacje pedagogiczne, chcące zdobyć wiedzę i kwalifikacje niezbędne do pracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Warunki rekrutacji

Zasady rekrutacji:

Warunkiem rekrutacji na studia będzie złożenie w sekretariacie studiów (osobiście lub listownie) następujących dokumentów:

  • odpis dyplomu ukończenia studiów
  • kwestionariusz osobowy kandydata
  • zaświadczenie o zatrudnieniu lub kserokopię zaświadczenia o posiadaniu przygotowania pedagogicznego
  • zdjęcia - 2 szt.

O przyjęciu na studia decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Uczestnicy

Słuchaczami studiów mogą być:

Osoby, które ukończyły studia I lub II stopnia i posiadają przygotowanie pedagogiczne

Wykładowcy

Zajęcia prowadzone są przez  nauczycieli akademickich Uniwersytetu Szczecinskiego.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się co dwa, trzy tygodnie w piątki (od godz. 15.00-20.00) i soboty ( od 8.00-20.00).

Czas trwania
3 semestry
Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów  jest: zaliczenie na pozytywną ocenę przewidzianych w programie studiów przedmiotów prowadzonych w formie ćwiczeń i wykładów; zdanie egzaminu końcowego.

Opłaty

3600 zł (1200 zł za semestr- możwliwość rozłożenia opłaty semestralnej na raty - max 4)

Wykaz przedmiotów

Program studiów obejmuje przedmioty zgodne z wymaganiami MNiSW.

Dokumenty

Zasady rekrutacji:

Warunkiem rekrutacji na studia będzie złożenie w sekretariacie studiów (osobiście lub listownie) następujących dokumentów:

  • odpis dyplomu ukończenia studiów
  • kwestionariusz osobowy kandydata
  • zaświadczenie o zatrudnieniu lub kserokopię zaświadczenia o posiadaniu przygotowania pedagogicznego
  • zdjęcia - 1 szt.

O przyjęciu na studia decydować będzie kolejność zgłoszeń.

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się:

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą na wybrany wydział

Sposób składania dokumentów

Osobiście lub pocztą:

Uniwersytet Szczeciński

Instytut Pedagogiki

ul. Ogińskiego 16/17, Szczecin 71-431

pok. nr 3  

z dopiskiem  Studia Podyplomowe

Terminy
składania dokumentów
Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK od 1 lipca 2019 r. Zapraszamy!
rozpoczęcia zajęć
wrzesień 2019
terminy zajęć

wrzesień 2019 r. - marzec 2021 r.

Kontakt
kierownik studiów

Kierownik studiów podyplomowych:

dr n. społ. Joanna Buława-Halasz,

e-mail:  joanna.bulawa-halasz@usz.edu.pl,

tel. 535 823 158

sekretariat

Instytut Pedagogiki 

Joanna Kamińska

 (pokój 14)

joanna.kaminska@usz.edu.pl