STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa studiów podyplomowych
Edukacja dla bezpieczeństwa
Jednostka prowadząca
Dziekanat
Wydział
Wydział Humanistyczny
Cel studiów

Celem studiów jest nabycie uprawnień do nauczania przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa we wszystkich poziomach kształcenia.

Opis kierunku/Program

Studia przygotowują do nowej podstawy programowej przedmiotu, uwzględniają nową reformę kształcenia, są prowadzone przez nauczycieli akademickich z uprawnieniami w zakresie bezpieczeństwa. W trakcie studiów nauczyciel odbywa szkolenie kwalifikacyjne dla nauczycieli zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009r., w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz.U. Nr 139 poz.1132)

Warunki rekrutacji

UWAGA! Elektroniczna rejestracja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się: Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Liczba miejsc ograniczona.

Należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą na wybrany wydział.

Uczestnicy

Nauczyciele z pełnym przygotowaniem pedagogicznym ubiegający się o uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu: Edukacja dla bezpieczeństwa.

Wykładowcy

Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich Uniwersytetu Szczecińskiego oraz profesjonalistów - praktyków z instytucji i placówek edukacyjnych.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w piątki i soboty, przeciętnie dwa razy w miesiącu.

Czas trwania
3 semestry
Warunki zaliczenia

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, po wcześniejszym zaliczeniu przedmiotów i zdaniu egzaminu końcowego.

Opłaty

Opłata 1600 zł za semestr

Uczelnia nie pobiera wpisowego.

Wykaz przedmiotów

Program studiów obejmuje przedmioty z zakresu Edukacji dla Bezpieczeństwa zgodne z wymaganiami MNiSW.

Dokumenty

- Kwestionariusz osobowy,

- Odpis dyplomu ukończenia studiów,

- kserokopia dowodu osobistego,

- zdjęcia 2 szt.

Sposób składania dokumentów

Osobiście lub pocztą:

Uniwersytet Szczeciński

Wydział Humanistyczny

Dziekanat

ul. Krakowska 71-79

71-004 Szczecin

pok. 160 z dopiskiem Studia Podyplomowe

Terminy
składania dokumentów
Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK od 12 czerwca 2018r. Zapraszamy!
rozpoczęcia zajęć
październik 2018r.
terminy zajęć

październik 2018r. - marzec 2020r.

Terminy zjazdów dostępne na stronie internetowej w zakładce organizacja roku akademickiego.

Kontakt
kierownik studiów

Kierownik studiów:

Dr hab. Marzenna Giedrojć prof. US

email: giedro@wp.pl 

p. 41   tel. 91 444 32 52

Instytut Politologii i Europeistyki

sekretariat

mgr inż. Anna Marczuk-Strawa

email: anna.marczuk-strawa@usz.edu.pl

Dziekanat p.160

tel. 91 444 33 54