STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa studiów podyplomowych
Doradztwo i rachunkowość podatkowa- 22 edycja
Jednostka prowadząca
Instytut Rachunkowości
Wydział
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie do pracy w biurach rachunkowych i biurach doradztwa podatkowego poprzez doskonalenie kwalifikacji zawodowych w zakresie prawa bilansowego i podatkowego oraz regulacji międzynarodowych ich dotyczących

Opis kierunku/Program

W czasie dwóch semestrów można przygotować się do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego oraz nabyć wiedzę niezbędną do prowadzenia działalności gospodarczej.

Warunki rekrutacji

Kontakt w sprawie zapisu oraz wszelkie informacje na temat rekrutacji - p. I. Domańska, tel. (91) 444 1960; email: kafin@wneiz.pl

O przyjęciu na studia decyduje złożenie wymaganych dokumentów

Szczegółowa informacja na temat planu zajęć, terminów opłat itp. przesłana zostanie pisemnie na adres do korespondencji.

Należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą na wybrany wydział.

 

Uczestnicy

Uczestnikami studiów mogą być osoby, które ukończyły studia wyższe, co najmniej licencjackie i chcą zmienić swoje kwalifikacje zawodowe lub uzupełnić wiedzę w zakresie podatków i rachunkowości

Wykładowcy

Wykładowcami są pracownicy Uniwersytetu Szczecińskiego oraz praktycy - specjaliści, zapewniający fachową pomoc przy rozwiązywaniu problemów praktycznych

Organizacja nauki

Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, co 2 tygodnie

Czas trwania
1 rok, 2 semestry
Warunki zaliczenia

Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczenie przedmiotów objętych programem

Opłaty

Opłata za studia wynosi 3800 zł (po 1900 zł za semestr), z możliwością rozłożenia płatności na 4 równe raty w semestrze

Wykaz przedmiotów

Semestr I

 1. Źródla i wykładnia prawa - 5 godz.
 2. Systemny podatkowe - 10 godz.
 3. Zobowiązania podatkowe i ordynacja - 20 godz.
 4. Podatek od spadków i darowizn - 3 godz.
 5. Podatki lokalne, opłaty skarbowe - 3 godz.
 6. Postępowanie administracyjne - 10 godz.
 7. Międzynarodowe prawo podatkowe - 10 godz.
 8. Postępowanie egzekucyjne w administracji - 10 godz.
 9. Rachunkowość - 20 godz.
 10. Podatek od towarów i usług - 15 godz.

Semestr II

 1. Prawo karne skarbowe - 14 godz.
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych - 15 godz.
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych - 15 godz.
 4. Prawo celne - 5 godz.
 5. Prawo dewizowe - 5 godz.
 6. Administracja finansowa i kontrola skarbowa - 6 godz.
 7. Ewidencja i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych - 10 godz.
 8. Analiza podatkowa - 10 godz.
 9. Pisanie pism odwoławczych - 4 godz.
 10. Przepisy o doradztwie podatkowym - 5 godz.

Ogółem 195 godzin

Dokumenty
 1. odpis dyplomu ukończenia studiów lub poświadczona przez uczelnię  kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 2. kwestionariusz osobowy kandydaya (do pobrania)
 3. 1 zdjęcie  (aktualna fotografia kandydata z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
 4. kserokopia dowodu osobistego (rozjaśniona i powiększona)

 

Sposób składania dokumentów

Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie studiów lub przesłać pocztą na adres:

Uniwersytet Szczeciński

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Studia Podyplomowe "Doradztwo i Rachunkowość Podatkowa"

pok. 210

ul. Mickiewicza 64

71-101 Szczecin

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 - 15.00

 

Terminy
składania dokumentów
Kontakt w sprawie zapisu oraz wszelkie informacje na temat rekrutacji - p. I. Domańska, tel. (91) 444 1960; email: kafin@wneiz.pl
rozpoczęcia zajęć
21 październik 2017 r.
terminy zajęć

Zajęcia odbywać się będą od października 2017 r. do czerwca 2018 r.

Kontakt
kierownik studiów

prof. zw. dr hab. Kazimiera Winiarska

Uniwersytet Szczeciński

Wydział Naukl Ekonomicznych i Zarządzania

ul. Mickiewicza 64

71-101 Szczecin

pok. 312

tel. 91 444 1833

sekretariat

mgr Ilona Domańska

Uniwersytet Szczeciński

Wydział Nauk Ekonomicznzych i Zarządzania

ul. Mickiewicza 64

71-101 Szczecin

pok. 210

e-mail: kafin@wneiz.pl

tel. 91 444 1960

fax 91 444 2126