STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa studiów podyplomowych
Doradztwo i rachunkowość podatkowa - 21 edycja - studia w toku
Jednostka prowadząca
Instytut Rachunkowości
Wydział
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie do pracy w biurach rachunkowych i biurach doradztwa podatkowego poprzez doskonalenie kwalifikacji zawodowych w zakresie prawa bilansowego i podatkowego oraz regulacji międzynarodowych ich dotyczących

Opis kierunku/Program

W czasie dwóch semestrów można przygotować się do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego oraz nabyć wiedzę niezbędną do prowadzenia działalności gospodarczej.

Warunki rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje złożenie wymaganych dokumentów

Szczegółowa informacja na temat planu zajęć, terminów opłat itp. przesłana zostanie pisemnie na adres do korespondencji.

 

 

Uczestnicy

Uczestnikiem studiów może być osoba, która ukończyła studia wyższe, co najmniej licencjackie

Wykładowcy

Wykładowcami są pracownicy Uniwersytetu Szczecińskiego oraz praktycy - specjaliści, zapewniający fachową pomoc przy rozwiązywaniu problemów praktycznych

Organizacja nauki

Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, co 2 tygodnie (po 8 zjazdów w semestrze)

Czas trwania
1 rok, 2 semestry
Warunki zaliczenia

Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie pozytywnych ocen z zaliczeń i egzaminów objętych programem oraz napisanie pracy dyplomowej, bez jej obrony.

Opłaty

Opłata za studia wynosi 3800 zł (po 1900 zł za semestr), z możliwością rozłożenia płatności na 4 równe raty w semestrze

Wykaz przedmiotów
 1. Źródla i wykładnia prawa
 2. Systemny podatkowe
 3. Zobowiązania podatkowe i ordynacja
 4. Podatek od spadków i darowizn
 5. Podatki lokalne, opłaty skarbowe
 6. Postępowanie administracyjne
 7. Międzynarodowe prawo podatkowe
 8. Postępowanie egzekucyjne w administracji
 9. Prawo karne skarbowe
 10. Podatek od towarów i usług
 11. Rachunkowość
 12. Podatek dochodowy od osób fizycznych
 13. Podatek dochodowy od osób prawnych
 14. Prawo celne
 15. Prawo dewizowe
 16. Administracja finansowa i kontrola skarbowa
 17. Ewidencja i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych
 18. Analiza podatkowa
 19. Pisanie pism odwoławczych
 20. Przepisy o doradztwie podatkowym
 21. Seminarium

Ogółem 195 godzin

Dokumenty
 1. odpis dyplomu ukończenia studiów lub poświadczona przez uczelnię  kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 2. kwestionariusz osobowy kandydaya (do pobrania)
 3. zdjęcia - 2 szt. (aktualna fotografia kandydata z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
 4. kserokopia dowodu osobistego (rozjaśniona i powiększona)

 

Sposób składania dokumentów

Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie studiów lub przesłać pocztą na adres:

Uniwersytet Szczeciński

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Studia Podyplomowe "Doradztwo i Rachunkowość Podatkowa"

pok. 210

ul. Mickiewicza 64

71-101 Szczecin

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 - 15.00

 

Terminy
składania dokumentów
rekrutacja zakończona
rozpoczęcia zajęć
22.10. 2016 r. godz. 9.00
terminy zajęć

Zajęcia odbywać się będą od października 2016 r. do czerwca 2017 r.

Kontakt
kierownik studiów

prof. zw. dr hab. Kazimiera Winiarska

Uniwersytet Szczeciński

Wydział Naukl Ekonomicznych i Zarządzania

ul. Mickiewicza 64

71-101 Szczecin

pok. 312

tel. 91 444 1833

sekretariat

mgr Ilona Domańska

Uniwersytet Szczeciński

Wydział Nauk Ekonomicznzych i Zarządzania

ul. Mickiewicza 64

71-101 Szczecin

pok. 210

e-mail: kafin@wneiz.pl

tel. 91 444 1960

fax 91 444 2126