STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa studiów podyplomowych
Certyfikowany Menedżer Projektów - trwa nabór
Jednostka prowadząca
Katedra Organizacji i Zarządzania
Wydział
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Cel studiów

Rozwój indywidualnych kompetencji menedżerskich  w zakresie nowoczesnych metod i narzędzi zarządzania projektami.

Podniesienie pozycji konkurencyjnej menedżerów oraz zatrudniających ich przedsiębiorstw poprzez formalne potwierdzenie kompetencji międzynarodowym certyfikatem International Project Management Association (IPMA 4LC).

Opis kierunku/Program

Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu: narzędzi planowania projektu zarządzanego klasycznie, wybranych obszarów zarządzania projektem, rachunku opłacalności, technik kreatywnych w zarządzaniu projektami, zarządzania zespołem projektowym, zarządzania projektem w podejściu łańcucha krytycznego (CCPM) oraz przygotowania do egzaminu certyfikującego IPMA.

Warunki rekrutacji

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych. Przyjęcie odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność złożenia dokumentów.

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się:

https://e-podyplomowe.univ.szczecin.pl/erekrutacjanew/index.php

Uczestnicy

Słuchaczem studiów podyplomowych może być osoba mająca ukończone studia wyższe.
Studia są dedykowane dla pracowników i menedżerów zajmujących się zarządzaniem projektami, niezależnie od branży i rodzaju prowadzonych projektów (projekty inwestycyjne, innowacyjne, organizacyjne), którzy chcą doskonalić swój warsztat i umiejętności poprzez poznanie metod i narzędzi zarządzania projektami zalecanych przez wiodące metodyki zarządzania projektami (m.in. PRINCE2, PMBOK, PCM) oraz potwierdzić swoją wiedzę i umiejętności menedżerskie w tym zakresie międzynarodowym certyfikatem.
Studium przygotowuje do uzyskania międzynarodowego certyfikatu IPMA.

Wykładowcy

Zajęcia prowadzą pracownicy Uniwersytetu Szczecińskiego, przede wszystkim pracownicy Katedry Organizacji i Zarządzania, akredytowani trenerzy IPMA oraz praktycy – specjaliści z zewnątrz.

Organizacja nauki

Zjazdy będą odbywać się  dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele.

Czas trwania
2 semestry
Warunki zaliczenia

Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem na ocenę. Uzyskanie pozytywnych ocen z wszystkich przedmiotów jest warunkiem ukończenia studiów i uzyskania dyplomu ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Szczecińskiego.

Opłaty

2000 zł/semestr

Wykaz przedmiotów
 • Podstawy zarządzania projektami
 • Narzędzia planowania projektu zarządzanego klasycznie
 • Zarządzanie projektem europejskim
 • Wybrane obszary zarządzania projektem
 • Narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie projektami
 • Przywództwo w zarządzaniu projektami
 • Rachunek opłacalności 
 • Rachunkowość zarządcza i budżetowanie projektów
 • Techniki kreatywne w analizie projektów
 • Strategiczne zarządzanie projektami
 • Zarządzanie zespołem projektowym
 • Zarządzanie projektem w podejściu łańcucha krytycznego (CCPM)\
 • Zwinne podejście do zarządzania projektami
 • Monitorowanie projektu zarządzanego klasycznie
 • Przygotowanie do certyfikacji IPMA
Dokumenty

• Kwestionariusz osobowy kandydata
• Kopia dyplomu ukończenia studiów (potwierdzona lub oryginał do wglądu)
• Kopia dowodu osobistego (potwierdzona lub oryginał do wglądu)
• 2 zdjęcia (3,5 x 4,5 cm)

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się:

https://e-podyplomowe.univ.szczecin.pl/erekrutacjanew/index.php

Sposób składania dokumentów

Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na wskazany poniżej adres:

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
ul. Cukrowa 8,

71 – 004 Szczecin

Terminy
składania dokumentów
dokładne informacje na stronie wydziału: www.wzieu.pl
rozpoczęcia zajęć
marzec 2017 r.
terminy zajęć

zostaną podane w późniejszym terminie

Kontakt
kierownik studiów

dr Joanna Rzempała

Katedra Organizacji i Zarządzania

sekretariat

Dziekanat (pokój 014)
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
ul. Cukrowa 8, 71 – 004 Szczecin
Tel. (91) 44-43-376

 

podyplomowe@wzieu.pl