STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa studiów podyplomowych
Biopaliwa i odnawialne źródła energii - STUDIA DOFINANSOWANE PRZEZ WFOŚiGW - studia w toku
Jednostka prowadząca
Wydział Nauk o Ziemi
Wydział
Wydział Nauk o Ziemi
Cel studiów

Cel studiów stanowi nauka właściwego wykorzystywania odnawialnych źródeł energii jako korzystnej ekologicznie i ekonomicznie alternatywy dla źródeł kopalnych. Konieczność eksploatacji OŹE wynika m.in. ze zobowiązań międzynarodowych, zwłaszcza unijnych, nakazujących Polsce wdrażanie zasad gospodarki niskoemisyjnej.

Opis kierunku/Program

Na studiach podyplomowych słuchacze zostaną zapoznani m.in. z innowacyjną metodą pozyskiwania wysokoenergetycznego biopaliwa z mikroorganizmów samożywnych. Zostanie im przekazana wiedza dotycząca odnawialnego potencjału energetycznego województwa zachodniopomorskiego (klimatycznego, hydrologicznego, geotermalnego i biopaliwowowego) umożliwiającego zwiększenie niezależności energetycznej (bezpieczeństwa energetycznego) województwa oraz poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego.  Szczególna uwaga zostanie zwrócona na aspekt przestrzenny oraz ekonomiczny i prawny.

Przewidziane są zajęcia praktyczne dotyczące analizy dokumentacji planistycznej oraz prowadzenia konsultacji (rozwiązywania konfliktów) społeczych związanych z inwestycjami w OŹE a także zajęcia studyjne w instalacjach OŹE w Polsce i w Niemczech.

Każdy ze słuchaczy otrzyma bezpłatnie materiały dydaktyczne stanowiące syntezę treści przekazywanych na poszczególnych przedmiotach prowadzonych na studiach podyplomowych.

Warunki rekrutacji

Wymagania wstępne:

 • Ukończone studia wyższe przynajmniej I stopnia (inżynierskie lub licencjackie).
 • Zatrudnienie na terenie województwa zachodniopomorskiego w urzędzie organu administracji publicznej lub instytucji państwowej albo samorządowej związanej z ochroną środowiska.
 • Oświadczenie przełożonego w miejscu zatrudnienia o tym, że ochrona środowiska i/lub gospodarka energetyczna wchodzą w zakres aktualnych bądź planowanych obowiązków służbowych.

Przyjętych zostanie jedynie 25 osób, które jako pierwsze zarejestrują się i złożą dokumenty przewidziane trybem rekrutacji.

 

Uczestnicy

Studia podyplomowe „Biopaliwa i odnawialne źródła energii” skierowane są do pracowników urzędów jednostek samorządów terytorialnych (gmin, powiatów, województwa), administracji publicznej oraz instytucji państwowych i samorządowych związanych z ochroną środowiska.

Wykładowcy
 • Pracownicy Wydziału Nauk o Ziemi US - specjaliści w zakresie produkcji biopaliw, ekonomista, klimatolodzy, hydrolog, biolog, dr nauk rolniczych;
 • członkowie Stowarzyszenia Akademia Komunikacji Społecznej zajmującego się propagowaniem odnawialnych źródeł energii i rozwiązywaniem konfliktów społecznych związanych z instalacjami OŹE;
 • Główny Projektant Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego;
 • prawnik specjalizujący się w zapisach prawnych dotyczących energetyki odnawialnej,
 • pracownicy przedsiębiorstw związanymi z energetyką odnawialną w Polsce i w Niemczech.
Organizacja nauki

Zjazdy będą odbywały się dwa, ewentualnie trzy razy w miesiącu – w piątki (od 17.00) oraz w soboty. W niedziele jedynie sporadycznie, w razie konieczności. Zajęcia terenowe będą prawdopodobnie przeprowadzone w dni powszednie.

Czas trwania
2 semestry
Warunki zaliczenia

Zaliczenie wszystkich przedmiotów w formie przewidzianej planem studiów oraz przygotowanie, pod kierunkiem promotora, prezentacji dotyczącej energetyki odnawialnej. 

Opłaty

W związku z dofinansowaniem studiów podyplomowych  przez WFOŚiGW (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, www.wfos.szczecin.pl)  koszt studiów dla słuchacza wyniesie tylko 445 zł za semestr (30% całkowitych kosztów). Kwota ta będzie mogła być uiszczona w dwóch ratach (po 222,50 zł każda).

Wykaz przedmiotów
 • Atuty energetyki odnawialnej
 • Polityka energetyczna Polski i UE
 • Podstawy meteorologii i klimatologii Polski

          i inne

Dokumenty
 • Podanie - kwestionariusz o przyjęcie na studia podyplomowe
 • odpis lub poświadczona przez uczelnię (osobę przyjmującą dokumenty) kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • poświadczona przez uczelnię (osobę przyjmującą dokumenty) kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata;
 • poświadczona przez uczelnię (osobę przyjmującą dokumenty) kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych przynajmniej I stopnia (inżynierskich lub licencjackich);
 • zaświadczenie przełożonego w miejscu zatrudnienia o tym, że ochrona środowiska i/lub gospodarka energetyczna wchodzą w zakres aktualnych bądź planowanych obowiązków służbowych;
 • zdjęcie dowodowe.

 

Sposób składania dokumentów

Miejsce składania dokumentów: Wydział Nauk o Ziemi, ul. Mickiewicza 16, 70-383 Szczecin, pok. 309, (ew. 310) – pani Magdalena Klimczak, w razie nieobecności – pani Małgorzata Świątek.

 

 

Terminy
składania dokumentów
rekrutacja zakończona
rozpoczęcia zajęć
październik 2016
terminy zajęć

14 - 15 X, 21 - 22 X, 4 - 5 XI, 18 - 19 XI, 2 - 3 XII, 16 - 17 XII, 13 - 14 I, 27 - 28 I, 4 II

zajęcia zaczynają się w piątki o 17.00 a w soboty o 8.30 

Kontakt
kierownik studiów

dr Małgorzata Świątek - 91-444-2526,

e-mail: malgorzata.swiatek@univ.szczecin.pl

przerwa urlopowa: sierpień

sekretariat

mgr Magdalena Klimczak - 91-444-2525 (godz. 7.30 - 15.00),

e-mail: magdalena.klimczak@usz.edu.pl

przerwa urlopowa: 11 VII - 16 VIII