STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa studiów podyplomowych
Biopaliwa i odnawialne źródła energii
Jednostka prowadząca
Wydział Nauk o Ziemi
Wydział
Wydział Nauk o Ziemi
Cel studiów

Przekazanie słuchaczom wiedzy prawnej, ekonomicznej i przyrodniczej dotyczącej OZE;  zaznajomienie m.in. z potencjałem energetycznym Polski, zwłaszcza części północno-zachodniej, innowacyjnym pozyskiwaniem biopaliw, analizą dokumentacji planistycznej oraz metodami prowadzenia konsultacji i rozwiązywania konfliktów społecznych dotyczących inwestycji OZE.

Opis kierunku/Program

Na studiach podyplomowych słuchacze zostaną zapoznani m.in. z innowacyjną metodą pozyskiwania wysokoenergetycznego biopaliwa z mikroorganizmów samożywnych. Zostanie im przekazana wiedza dotycząca odnawialnego potencjału energetycznego województwa zachodniopomorskiego (klimatycznego, hydrologicznego, geotermalnego i biopaliwowowego) umożliwiającego zwiększenie niezależności energetycznej (bezpieczeństwa energetycznego) województwa oraz poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego.  Szczególna uwaga zostanie zwrócona na aspekt przestrzenny oraz ekonomiczny i prawny.

Przewidziane są zajęcia praktyczne dotyczące analizy dokumentacji planistycznej oraz prowadzenia konsultacji (rozwiązywania konfliktów) społeczych związanych z inwestycjami w OZE a także zajęcia studyjne w instalacjach OZE w Polsce i w Niemczech.

Warunki rekrutacji

Wymagania wstępne: ukończone studia wyższe przynajmniej I stopnia (inżynierskie lub licencjackie).

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się:

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą na wybrany wydział.

 

Uczestnicy

Studia podyplomowe „Biopaliwa i odnawialne źródła energii” skierowane są do wszystkich chętnych zainteresowanych alternatywnymi sposobami pozyskiwania energii oraz ochroną środowiska, m.in. do urzędników państwowych i samorządowych, członków pozarządowych organizacji ekologicznych a także osób pragnących związać się zawodowo z energetyką odnawialną.

Wykładowcy
 • Pracownicy Wydziału Nauk o Ziemi US - specjaliści w zakresie produkcji biopaliw, ekonomista, klimatolodzy, hydrolog, biolog, dr nauk rolniczych;
 • członkowie Stowarzyszenia Akademia Komunikacji Społecznej zajmującego się propagowaniem odnawialnych źródeł energii i rozwiązywaniem konfliktów społecznych związanych z instalacjami OZE;
 • Główny Projektant Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego;
 • prawnik specjalizujący się w zapisach prawnych dotyczących energetyki odnawialnej,
 • pracownicy przedsiębiorstw związanych z energetyką odnawialną w Polsce i w Niemczech.
Organizacja nauki

Zjazdy będą odbywały się dwa, ewentualnie trzy razy w miesiącu – w piątki (od 17.00) oraz w soboty. W niedziele jedynie sporadycznie, w razie konieczności. Zajęcia terenowe będą prawdopodobnie przeprowadzone w dni powszednie.

Każdy ze słuchaczy otrzyma znaczną część  materiałów dydaktycznych z poszczególnych przedmiotów przygotowaną przez prowadzących w formie artykułu PDF.

Czas trwania
2 semestry
Warunki zaliczenia

Zaliczenie wszystkich przedmiotów w formie przewidzianej planem studiów. 

Opłaty

1450 zł za semestr (całość 2900 zł) z możliwością rozbicia na raty po 725 zł. Istnieje możliwość wystawienia faktury na zakład pracy słuchacza (np. urząd) po uzyskaniu zgody pracodawcy na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów studiów.

Wykaz przedmiotów
 • Atuty energetyki odnawialnej
 • Polityka energetyczna Polski i UE
 • Podstawy meteorologii i klimatologii Polski
 • Podstawy hydrologii i gospodarki wodnej Polski
 • Biopaliwa – zagadnienia ogólne
 • Biologiczne podstawy produkcji biopaliw
 • Ekonomiczne aspekty pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych
 • Podstawy prawne funkcjonowania i rozwoju energetyki odnawialnej
 • Polityka inwestycyjna i lokalizacyjna w energetyce odnawialnej
 • Dokumenty planistyczne w zakresie OZE
 • Potencjał aeroenergetyczny i solarny województwa zachodniopomorskiego
 • Energetyka wiatrowa i solarna w województwie zachodniopomorskim
 • Mała Energetyka Wodna i geotermia w województwie zachodniopomorskim
 • Mikroorganizmy jako źródła biopaliw
 • Zajęcia studyjne w elektrowniach OZE 
Dokumenty
 • Podanie - kwestionariusz o przyjęcie na studia podyplomowe
 • poświadczona przez uczelnię (osobę przyjmującą dokumenty) kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata
 • poświadczona przez uczelnię (osobę przyjmującą dokumenty) kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych przynajmniej I stopnia (inżynierskich lub licencjackich)
 • zdjęcie dowodowe

 

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się:

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą na wybrany wydział.

 

 

Sposób składania dokumentów

Termin składania dokumentów: 4-22 IX 2017

Miejsce składania dokumentów: Wydział Nauk o Ziemi, ul. Mickiewicza 16, 70-383 Szczecin, pok. 309, (ew. 310) – pani Magdalena Klimczak, w razie nieobecności – pani Małgorzata Świątek. Godz.: 12.00-15.00, ew. później po uzgodnieniu telefonicznym (nr 91-444-2526).

Istnieje możliwość przesłania podania i kopii dokumentów pocztą. Muszą one wpłynąć do sekretariatu nie później niż do 22 IX (do godz. 15.00). W takim przypadku niezbędna będzie okazanie oryginałów dokumentów na pierwszym zjeździe.

Zarejestruj się:

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą na wybrany wydział.

 

 

Terminy
składania dokumentów
Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK od 12 czerwca 2017r. Zapraszamy! Termin składania dokumentów: 4-22 IX 2017
rozpoczęcia zajęć
październik 2017
terminy zajęć

Zajęcia zaczynają się w piątki o 17.00 a w soboty zazwyczaj o 8.30. Planowane terminy zjazdów w 1. semestrze: 20-21 X 2017 r., 3-5 XI, 17-18 XI, 1-2 XII, 15-16 XII, 26-27 I 2018 r., 3-4 II, 9-10 II.

Kontakt
kierownik studiów

dr Małgorzata Świątek:

tel. 91-444-2526,                       

e-mail: malgorzata.swiatek@usz.edu.pl

 

sekretariat

mgr Magdalena Klimczak:

tel. 91-444-2525 (godz. 7.30 - 15.00),

e-mail: magdalena.klimczak@usz.edu.pl                   

przerwa urlopowa: 24 VII - 31 VIII