STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa studiów podyplomowych
Audyt i kontrola wewnętrzna w usprawnieniu zarządzania
Jednostka prowadząca
Instytut Rachunkowości
Wydział
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Cel studiów

Celem studiów jest uzyskanie dodatkowej specjalności i nabycie uprawnień do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego.

Ukończenie studiów podyplomowych z zakresu audutu wewnętrznego w jednostce uprawnionej do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych i posiadanie 2-letniej praktyki w rozumieniu artykułu 286 ust. 1 pkt 5 lit. d z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych, uprawnia do wykonywania czynności audytorskich.

Opis kierunku/Program

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych i pracowników sektora finansów publicznych i innych sektorów pragnących wykonywać funkcję audytora wewnętrznego. Studia przygotowują do międzynarodowego egzaminu na audytora wewnętrznego CGAP i CIA, wymaganego ustawą o finansach publicznych.

W przypadku międzynarodowego egzaminu na audytora  wewnętrznego niezbędną praktykę można potwierdzić pracą w zakresie audytu wewnętrznego oraz m.in. pracą w dziale kontroli wewnętrznej; pracą wymagającą kontrolowania / sprawdzania zgodności z przepisami; kontroli / zapewnienie jakości; może to być również tzw. Audyt prawny. Prócz tego zalicza się rok praktyki jeżeli posiada się kierunkowe wykształcenie lub doświadczenie zawodowe w takich dziedzinach jak: ekonomia, prawo, rachunkowość / księgowość.

Przy egzaminie  CGAP praktyka powinna byc zaliczona w jednostkach sektora publicznego. Wiecej informacji na temat egzaminów międzynarodowych w zakładce certyfikaty na stronie www.iia.org.pl

Warunki rekrutacji

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się:

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą na wybrany wydział, do dnia 12.10.2018 r.

O przyjęciu na studia decyduje złożenie wymaganych dokumentów

Szczegółowe informacje organizacyjne dot. planu zajęć oraz terminów opłat itp. przesłane zostaną pisemnie na adres do korespondencji.

Uczestnicy

Uczestnikiem studiów może być osoba, która ukończyła studia wyższe, co najmniej licencjackie

 

Wykładowcy

Wykładowcami są pracownicy Uniwersytetu Szczecińskiego oraz praktycy - specjaliści

Organizacja nauki

Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, co 2 tygodnie

Czas trwania
1 rok, 2 semestry
Warunki zaliczenia

Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczenie przedmiotów objetych programem studiów

Opłaty

Opłata za studia wynosi 3800 zł (po 1900 za semestr), z możliwością rozłożenia płatności na 4 równe raty w semestrze.

Wykaz przedmiotów

Semestr I

 1. Organizacja administracji publicznej - 15 godz.
 2. Kontrola wewnętrzna w administracji publicznej - 5 godz.
 3. Podstawy nauki o organizacji i zarządzaniu - 10 godz.
 4. Organizacja audytu wewnętrznego - 10 godz.
 5. Międzynarodowe standardy audytu wewnętrznego - 15 godz.
 6. Metodyka przeprowadzania audytu wewnętrznego (w tym audyt informatyczny) 20 godz.
 7. Etyka pracy audytora - 3 godz.
 8. Finanse publiczne - 10 godz.
 9. Zamówienia publiczne - 5 godz.
 10. Wybrane zagadnienia z mikroekonomii i makroekonomii - 10 godz.

Semestr II

 1. Zarządzania funduszami unijnymi - 10 godz
 2. Kontrola finansowa - 10 godz.
 3. Rachunkowość budzetowa - 20 godz.
 4. Ryzyko audytu wewnętrznego - 20 godz.
 5. Zarządzanie finansami - 10 godz.
 6. Podstawy analizy ekonomicznej - 15 godz.
 7. Sprawozdawczość budżetowa - 7 godz.

Ogółem 195 godzin

Dokumenty
 1. odpis dyplomu ukończenia studiów lub poświadczona przez uczelnię  kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 2. kwestionariusz osobowy kandydata (do pobrania)
 3. 1 zdjęcie (aktualna fotografia kandydata z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
 4. kserokopia dowodu osobistego (rozjaśniona i powiększona)

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się:

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą na wybrany wydział do dnia 12.10.2018 r.

 

Sposób składania dokumentów

Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie studiów lub przesłać pocztą na adres:

Uniwersytet Szczeciński

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Studia Podyplomowe "Audyt i Kontrola Wewnętrzna w Usprawnieniu Zarządzania"

pok. 210

ul. Mickiewicza 64

71-101 Szczecin

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00

 

 

Terminy
składania dokumentów
REKRUTACJA ZAKOŃCZONA
rozpoczęcia zajęć
październik 2018 r.
terminy zajęć

Zajęcia odbywać się będą od października 2018 r. do czerwca 2019 r.

Terminy zjazdów

Semestr I

 1. 27-28.10.2018
 2. 17-18.11.2018
 3. 01-02.12.2018
 4. 15-16.12.2018
 5. 12-13.01.2019
 6. 26-27.01.2019
 7. 09-10.02.2019
Kontakt
kierownik studiów

prof. zw. dr hab. Kazimiera Winiarska

Uniwersytet Szczeciński

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

ul. Mickiewicza 64

71-101 Szczecin

pok. 312

tel 91 444 1833

sekretariat

mgr Ilona Domańska

Uniwersytet Szczeciński

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

ul. Mickiewicza 64

71-101 Szczecin

pok. 210

e-mail: kafin@wneiz.pl

tel. 91 444 1960

fax 91 444 2126